Všeobecné ustanovenia

Za účelom vybavenia Vašich objednávok potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľ informačného systému, ktorým je: JADO Trade s. r. o. so sídlom Bernolákovská 1288/62, Ivanka pri Dunaji, 900 28, IČO: 47172983, DIČ: 2023778020, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 89486/B (ďalej len "prevádzkovateľ") vyhlasuje, že osobné údaje svojich zákazníkov spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,  pričom použité budú výlučne pre vybavenie Vašej objednávky a našu ďalšiu komunikáciu s Vami.

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich za účelom:

 •         objednania tovaru
 •         uzatvorenia kúpnej zmluvy
 •         vystavenia faktúry, dokladu o kúpe
 •         dodanie objednaného tovaru  na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe
 •         evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii
 •         odmeňovanie vernosti zákazníkov
 •         marketingových aktivít
 •         informovanie o akciách, novinkách a zľavách

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné v súlade s účelom spracúvania osobných údajov uvedených v predchádzajúcom odstavci. Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto osobné údaje kupujúcich:

 

 •         Meno a priezvisko
 •         Dátum narodenia
 •         Adresa
 •         Kontaktné údaje (tel. č., e-mail)
 •         Bankové spojenie

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby. Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostného programu a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. 

Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu. Prevádzkovateľ môže ďalej poskytnúť osobné údaje kupujúcich fyzickej, alebo právnickej osobe za účelom spracovania účtovníctva. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľovi v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.  

Zverejnenie osobných údajov

Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.

Zodpovednosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia. Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.